Emerge - Gestor de Paquets

De WikiMar
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Buscar un programa al repositori:

eix nom_programa

Instalar-lo:

emerge --verbose --ask nom_programa

o bé

emerge -va nom_programa


Mirar el que farà:

emerge --pretend --ask nom_programa

o bé

emerge -pa nom_programa


Per activar USE flags temporalment: (També per instalar un paquet bloquejat / Masked)

ACCEPT_KEYWORDS=~amd64 emerge ...


Per activar USE flags permanentment:

/etc/make.conf:
  USE "cups" ...

Per activar USE flags permanetment però només per certs paquets especifics:

/etc/portage/package.use


Desinstalar:

emerge --unmerge NOM_PROGRAMA


Mirar de quin paquet és un fitxer / mirar quins fitxers estan instalats per un paquet:

equery b cairo-b-1.0.so
equery b portage

Si per exemple diu que pertany a net-libs/libsoup-2.2.100, per eliminar-lo cal:

emerge -C net-libs/libsoup

(sense la versió)


Conflictes i paquets bloquejant

Per instalar un paquet sense instalar les seves dependencies: (En cas de conflicte amb altres paquets instalats que bloquegeixin l'instalació)

emerge -avO portage

o be

emerge -avO portage ; emerge bash

o be

emerge '<app-shells/bash-3.2_p33' ; emerge portage

o be

echo ">=app-shells/bash-3.2_p33" >> /etc/portage/package.mask
emerge portageReparar manualment el Portage

A vegades la versió del Portage es tan antiga que ja no pot entendre o actualizar usant la base de dades actual del servidor de Portage. Cal actualizar/reinstalar el portage manualment:

http://www.gentoo.org/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml

és a dir:

wget -P /usr/portage/distfiles http://distfiles.gentoo.org/distfiles/portage-2.1.1.tar.bz2
cd /root
mkdir portage-recover
cd portage-recover
tar xfj /usr/portage/distfiles/portage-2.1.1.tar.bz2
cd /root/portage-recover/portage-2.1.1
cp -R pym bin /usr/lib/portage/
rm -f /usr/lib/portage/bin/sed

i despres fer un

emerge portageCompilar paquets/Exportar paquets compilats en una altra màquina

1 A la maquina que compila

Si el paquet ja esta instalat a la màquina que compila nomes cal empaquetar-lo:

sudo quickpkg  --include-config=y NOMPAQUET

Si no exiteix:

sudo emerge --buildpkgonly NOMPAQUET


Les dues opcions creen el paquet ja compilat en un subdirectori de:

/usr/portage/packages

Copiar a l'altra maquina el fitxer .tbz2 que s'ha creat (crear abans la carpeta si no exiteix a desti):

sudo scp -P 23 /usr/portage/packages/sys-devel/gcc-4.1.2.tbz2 marti@cube2:/usr/portage/packages/sys-devel/

2 A la maquina on es vol instalar

A la maquina a on es vol instalar cal fer el emerge del paquet aixi:

emerge --usepkg NOMPAQUET


Instalar paquets sense haver de compilar-los

emerge -g NOMPAQUET

Intenterà descarregar-lo en binari, i per això en el /etc/make.conf cal tenir un repositori binari per exemple:

PORTAGE_BINHOST="http://tinderbox.dev.gentoo.org/default-linux/x86/All/"


Més info: http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&chap=3#doc_chap4