Bàsics

De WikiMar
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Genèrics

Manual ajuda:

man COMANDA_QUE_NO_CONEIXEM

Informació breu sobre comandes:

whatis COMANDA_QUE_NO_CONEIXEM
apropos COMANDA_QUE_NO_CONEIXEM
COMANDA_QUE_NO_CONEIXEM --help


Descarregar d'internet:

wget http://...


Trucs per augmentar la velocitat usant Linux

Guia ràpida de comandes Linux

Copiar fitxers

cp -a fitxerorigen fitxerdesti

El -a vol dir "archive" i és per mantenir les propietats del fitxer (data, autor,..) i els links.

Per fer directoris cal copiarlos recursivament amb la opció -r (la opció -a inclou la opció -r).

cp -a directoriorigen directoridestí
cp -r directoriorigen directoridestí

Copiar incloent els links (la opció -a inclou la opció -d)

cp -d fitxerorigen fitxerdesti

Crear links enlloc de copiar:

cp -l fitxerorigen fitxerdesti

Crear links simbolics enlloc de copiar:

cp -s fitxerorigen fitxerdesti

Exportar sortida a un fitxer

Guardar en un fitxer el stdout:

comanda > fitxer.txt

També guardar-hi els errors (Stdout + Stderr):

comanda > fitxer.txt 2>&1

En cas d'usar Bash també es pot:

comanda &> fitxer.txt

També

comanda 2&> fitxer.txt

Per guardar només Stderr

comanda 2> fitxer.txt

Stdout a un fitxer + pantalla:

comanda | tee fitxer.txt
comanda | tee -a fitxer.txt

Stdout + Stderr a un fitxer + pantalla

comanda 2>&1 | tee fitxer.txt

Més info: http://linux.byexamples.com/archives/349/how-to-redirect-output-to-a-file-as-well-as-display-it-out/

Importar entrada des d'un fitxer

comanda < fitxer.txt
comanda <<< "texte d'entrada"

SUDO

Executar una comanda com a root des d'un altre usuari:

sudo comanda

Executar les següents comandes com a root sense fer el login amb "su"

sudo -i


Log

Veure el Log general on hi ha molta info de que ha passat:

teil /var/log/everything/current


Editar amb VIM

vim FITXER

Combinacions de teclat:

 • Sortir guardant:
ZZ
 • Sortir sense guardar:
:q!
 • Descartar canvis:
:e!
 • Afegir Indent
Control+T
 • Eliminar Indent
Control+D
 • Eliminar Tot el Indent
0 Control+D
 • Buscar
/ Paraula
 • Buscar Següent
n
 • Desfer canvis
U
 • Desfer un canvi
u

Per activar els colors (en cas que no ho estiguessin)

:syn on


Substituir cadenes

:%s/text1/text2/g


Seleccionar (mode visual)

v

Copiar (yank)

y

Retallar (delete)

d

Enganxar

p (despres del cursor)
P (normal)

Copiar en varis registres (exemples)

"1y
"2y
"3y
"ay
"by
"cy

Enganxar de varis registres (exemples)

"1p
"2p
"3p
"ap
"bp
"cp


Mes info i diagrames a:

http://lpi.aluzina.org/wiki/LPIC-1/101_3

Per veure les diferències entre dos fitxers

vi -d FITXER1 FITXER2

Editar gàficament

kate fitxer.c &


Links en Linux

Links


Processos

Cancelar

Control+C

Pausar/enviar a backgroud

Control+Z
bg

Executar en Background

comanda_a_executar&


Comprimir i Descomprimir

Comprimir i Descomprimir

Informació sobre Processos

Mostrar processos:

ps axf
ps -A

Ordenats per usuaris:

ps axfu


Mata proceś:

kill PID

Mata avisant (millor):

kill -9 PID


Eliminar procés:

killall kdeinit


Informació:

strace -p 8505


Informació sobre la maquina

uname -a
cat /proc/cpuinfo


Transferir fitxers per FTP

ftp nom_maquina
passive off
bin
pwd (per veure dir remot)
mput nom_fitxer

Programes que s'executen al engegar el pc

Llistar:

rc-update show

Afegir:

rc-update add "prog" default

Reengegar:

rc-update restart prog


Mes info per cada tipus de Linux: Arrencar Linux


DNS - Resolucions de Noms

DNS

Gestió de paquets en Linux

Gestió de paquets en Linux

Filtes de text usant Pipes

Filtres de text

Estructura de fitxers en Linux

Estructura de fitxers en Linux

Revisió històrica de les diferents distribucions

http://lpi.aluzina.org/wiki/LPIC-1/intro_1

Altres comandes

find . -name libHCP.so //to make a search by name 
gv test // to view a ps file using ghostview
find . -ctime #60 -exec rm {} \; //to delete files from a folder older than x days (in this case 60). 
vi -d //to view differences between two files
setenv DISPLAY ws170:0:2 // to choose the display where the applications shall start
xhost + //to allow connections from other hosts
du -sh log //to see the size of one folder
df -vh //to sse the disks/available space/occupied space/total space
ls -alh //to see the size of all folders in a list
tar -cvf file.tar directory //Creating Tar File from Directory and All Subdirectories